Cấu trúc, nội dung của KHGD môn học Khoa học

Cấu trúc, nội dung của KHGD môn học Khoa học

Kế hoạch chung

Giới thiệu tổng quan về vị trí, vai trò môn Khoa học
Mục tiêu, yêu cầu cần đạt chung của môn Khoa học
Phân bổ và trình tự các chủ đề, nội dung cho mỗi khối lớp; Phân bổ thời lượng.
Hướng chung về PPDH, đánh giá.
Kế hoạch kiểm tra đánh giá.
Nguồn lực (gồm tư liệu, phương tiện dạy học) cần thiếtMục tiêu dạy học, yêu cầu cần đạt, nội dung trọng tâm cho từng chủ đề /cụm bài

Thời lượng cho từng chủ đề /cụm bài.
Định hướng chính về PPDH, hình thức tổ chức DH, các HĐ học tập cơ bản; kiểm tra đánh giá cho từng chủ đề /cụm bài.
Những lưu ý/hướng dẫn thực hiện dạy học phân hóa; tích hợp.
Tư liệu, phương tiện dạy học cần thiết

1.5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận