Đáp án 30 câu trắc nghiệm modul 4 môn KHTN THCS

Đáp án 30 câu trắc nghiệm modul 4 môn KHTN THCS, [mô đun 4 KHTN THCS] Đáp án 30 câu trắc nghiệm module 4 chính xác. Đáp án 30 câu trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Khoa học tự nhiên THCS

Đáp án 30 câu trắc nghiệm modul 4 KHTN THCS 2

1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là
Trả lời:

kế hoạch giáo dục của nhà trường
2.  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Trả lời:

thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Câu trả lời

Bước 1  |  Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2  | Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 |  Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch
4.  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

Trả lời:
(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.
5. Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.
Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục.
6. Chọn các đáp án đúng:  Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?
Trả lời:
Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.
 Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.
7. Chọn các đáp án đúng
Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Trả lời:

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên.
Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn.
8.  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?
Trả lời:
Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.
9. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Trả lời:

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.
 
Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.
 
Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.
10. Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý | Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic | Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt | Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi | Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
11.  Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Trả lời: Sai
12. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Trả lời:

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

13. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?
Trả lời:
Phân phối chương trình
Chuyên đề lựa chọn
Kiểm tra, đánh giá định kì
14. Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Trả lời:
Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên
 
Phòng học bộ môn
 
Thiết bị dạy học
15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu trả lời
Bước 1 | Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 | Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3 | Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4 | Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
16.  Nối các bước và nội dụng phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình | Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục | Xây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn | Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn | Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện
17.  Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò
Trả lời:
là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lí nhà trường.
 
làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
 
làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cá nhân GV và của nhà trường

18. Chọn các đáp án đúng:  Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

Đảm bảo tính thực tiễn.
 
Đảm bảo tính vừa sức.
 
Đảm bảo tính khoa học.
 
Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.
 
Đảm bảo tính pháp lí.
19. Chọn đáp án đúng nhất: Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

(2) Xác định nhiệm vụ/ nội dung công việc

(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

(2), (1), (4), (3)
20.  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?
Trả lời:

Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.
21. Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo tiếp cận nội dung là
Trả lời:
xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá các năng lực đó.
22. Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

Trả lời
(2) –> (1) –> (3) –> (4).
23. Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Trả lời:

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.
 
Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.
 
Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học.
 
24. Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Trả lời:

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

26.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

Trả lời:
Mục tiêu của một kế hoạch bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.
28.  Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các hoạt động học cụ thể thường được tổ chức gồm các bước sau:

trả lời:

Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định(GV “chốt” kiến thức).
29. Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Trả lời:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.
30. Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Câu trả lời
Xác định vấn đề | Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

Hình thành kiến thức mới | Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra.

Luyện tập | Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

Vận dụng | Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Kết luận:

Đáp án 30 câu trắc nghiệm modul 4 môn KHTN THCS nằm trongModule 4 GDPT 2018 được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

 

Xem thêm: Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

:


Bài tập trắc nghiệm
1. Chọn đáp án đúng nhất
Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Nội dung giáo dục địa phương
2. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường; phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

1
Bước 1
2
Bước 2
3
Bước 3
Phân tích bối cảnh dạy học và giáo dục của nhà trường
Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch
Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Câu trả lời
Câu hỏi
Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch
4. Chọn đáp án đúng nhất
Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

(1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
6. Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch bài dạy

Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
7. Chọn các đáp án đúng
Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương
8. Chọn các đáp án đúng
Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

1
A. Đảm bảo tính pháp lý
2
B. Đảm bảo tính logic
3
C. Đảm bảo tính linh hoạt
4
D. Đảm bảo tính khả thi
Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Câu trả lời
Câu hỏi
Câu trả lời
A. Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
D. Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
10. Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai

Đúng

11. Chọn đáp án đúng nhất
Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch
12. Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Kiểm tra, đánh giá định kì

Các hoạt động giáo dục

Phân phối chương trình

Chuyên đề lựa chọn (nếu có)
13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái để có cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp:

1
Bước 1
2
Bước 2
3
Bước 3
4
Bước 4
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Hoàn thiện kế hoạch
Phê duyệt và thực hiện kế hoạch
Phân tích đặc điểm tình hình
Câu trả lời
Câu hỏi
Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch
Bước 4 Phê duyệt và thực hiện kế hoạch
14. Chọn đáp án đúng nhất
Việc phân chia số tiết cho các đơn vị bài học dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Đối chiếu sách giáo khoa – Chương trình 2006

Sách giáo khoa và sách giáo viên được lựa chọn

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu

Kinh nghiệm trong quá trình dạy học
15. Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.
16. Chọn đáp án đúng nhất
Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục
17. Chọn đáp án đúng nhất
Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 3,1, 5

2, 1, 4, 3

1, 2, 3, 4

3, 2, 4, 1
18. Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018

Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.
19. Chọn đáp án đúng nhất
Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

chỉ chú trọng xác định năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực cần hình thành của học sinh.

xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh
20. Chọn đáp án đúng nhất
Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(1) -> (2) -> (3)->(5)

(2) -> (1) -> (3) -> (5)

(1) -> (2) -> (3) -> (4)

(2) -> (1) -> (3) -> (4)
21. Chọn các đáp án đúng
Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của cbài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Kinh nghiệm của giáo viên.

Đặc điểm, trình độ của học sinh.

Yêu cầu cần đạt của bài học

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học
22. Chọn đáp án đúng nhất
Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
23. Chọn đáp án đúng nhất
Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung kiến thức mà giáo viên “chốt”/”chính xác hóa” cho học sinh ghi bài vào vở sau mỗi hoạt động học

nội dung kiến thức mà học sinh cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập.

nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

nội dung của hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho HS nhằm chiếm lĩnh tri thức.
24. Chọn đáp án đúng nhất
Với yêu cầu cần đạt sau: “Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững”, giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

Trung thực.

Trách nhiệm

Nhân ái

Chăm chỉ
25. Chọn đáp án đúng nhất
Ý kiến sau đây là ĐÚNG hay SAI: Trong bước “Báo cáo kết quả và thảo luận” của mỗi hoạt động học, giáo viên chỉ cần yêu cầu học sinh trình bày kết quả, các học sinh khác nhận xét bổ sung ý kiến là đủ.

Sai

Đúng
26. Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá…

Kế hoạch bài dạy là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.

Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu dạy học, chuẩn bị phương tiện, phương pháp, kĩ thuật dạy học; chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.
27. Chọn đáp án đúng nhất
Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng- tìm tòi mở rộng.

Mở đầu/khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng – mở rộng

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

Khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; dặn dò.
28. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các bước và nội dụng phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

1
Phân tích đặc điểm tình hình
2
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
3
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn
4
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện
Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Câu trả lời
Câu hỏi
Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện
29. Chọn đáp án đúng nhất
Để thiết kế bảng phân phối chương trình môn học, tổ chuyên môn cần căn cứ vào mục nào dưới dây trong bản chương trình giáo dục phổ thông 2018 của môn học?

Mục “Nội dung dạy học” và mục “Thời lượng thực thiện chương trình”

Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Cách thức thực hiện chương trình”

Mục “Yêu cầu cần đạt” và mục “Thời lượng thực thiện chương trình”

Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Thời lượng thực thiện chương trình”

30. Chọn đáp án đúng nhất
Ý kiến “Tất cả các kế hoạch bài dạy của các bài học trong chương trình môn học đều cần phải có hoạt động Vận dụng” là ĐÚNG hay SAI?

Sai

Đúng

1A
2D
3
4C
5D
6CD
7ABC
8BCD
9
10A
11B
12AC
13
14C
15BCD
16C
17B
18A
19C
20D
21BCD
22B
23C
24B
25A
26C
27C
28
29D
30A

 

Rate this post

Viết một bình luận