Đáp án mô đun 4.0 tiểu học

Đáp án mô đun 4.0 tiểu học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Câu hỏi tương tác

 

Đáp án Đáp án câu hỏi tương tác: mô đun 4.0 tiểu học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Câu 1: Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

 1. Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục
2. Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục
3. Phân phối chương trình
 4. Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục
 5. Định hướng nội dung giáo dục bắt buộc
 6. Quan điểm xây dựng chương trình
 7. Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cáp học
 8. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi
 9. Thời lượng của từng môn học và hoạt động giáo dục

Câu 2: Chương trình môn học, hoạt động giáo dục có những vai trò gì?

Chuong trình môn học hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò món học và hoạt động giáo dục trong thức hiện mục tiêu giáo dục phố thông mục tiêu và yêu cầu cần đạt nội dung giáo dục cốt lỗi của môn học của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học
Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình môn học là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, tài liệu học tập cho môn học. Cùng với Chương trình tổng thể, Chương trình môn học còn là căn cứ để biên soạn nội dung giáo dục địa phương và xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Kết luận

Đáp án mô đun 4.0 tiểu học được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Xem thêm: Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

3/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận