Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS chính xác 30 câu hỏi

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS, Đáp án câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS, Đáp án module 4 khoa học tự nhiên THCS. Vì thứ tự các câu, đáp án có sự thay đổi nhé. nên các thầy cô để ý tránh bị nhầm

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:
Đáp án:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường
2. Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:
Đáp án:

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
3. Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Đáp án:

Câu trả lời
Bước 1 | Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 | Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 | Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….
Đáp án:

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.
5. Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?
Đáp án:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
6.  Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?
Đáp án:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
 
Kế hoạch dạy học
7.  Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?
Đáp án:

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên
 
Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
 
Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn
8.  Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?
Đáp án:

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường
 
Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
 
Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
9.  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:
Đáp án:

Câu trả lời
A. Đảm bảo tính pháp lý | Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic | Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt | Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi | Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
10.  Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?
Đáp án:

Sai
11.  Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?
Đáp án:

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
12.  Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?
Đáp án:

Phân phối chương trình
 
Kiểm tra, đánh giá định kì
13. Nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái để có cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp:
Đáp án:

Câu trả lời

Bước 1 | Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2 | Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Bước 3 | Hoàn thiện kế hoạch

Bước 4 | Phê duyệt và thực hiện kế hoạch
14. Việc phân chia số tiết cho các đơn vị bài học dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?
Đáp án:

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu
15. Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò
Đáp án:

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục
 
là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.
 
phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường
16.  Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?
Đáp án:

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác
 
17.  Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3

18.  Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?
Đáp án:

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
19.  Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là
Đáp án:

xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh
20.  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh gi

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy
Đáp án:

(2) -> (1) -> (3) -> (4)
21. Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?
Đáp án:

Đặc điểm, trình độ của học sinh.
 
Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học
 
Yêu cầu cần đạt của bài học
22.  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Đáp án:

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
23.  Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là
Đáp án:

nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.
24. Với yêu cầu cần đạt sau: “Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững”, giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?
Đáp án:

Trách nhiệm25.  Ý kiến sau đây là ĐÚNG hay SAI: Trong bước “Báo cáo kết quả và thảo luận” của mỗi hoạt động học, giáo viên chỉ cần yêu cầu học sinh trình bày kết quả, các học sinh khác nhận xét bổ sung ý kiến là đủ.
Đáp án:

Sai
26. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?
Đáp án:

Kế hoạch bài dạy là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.
27.  Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:
Đáp án:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng
28.  Nối các bước và nội dụng phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:
Đáp án:
Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình | Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục | Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn | Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn | Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện
29.  Để thiết kế bảng phân phối chương trình môn học, tổ chuyên môn cần căn cứ vào mục nào dưới dây trong bản chương trình giáo dục phổ thông 2018 của môn học?
Đáp án:

 Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Thời lượng thực thiện chương trình”
30. Ý kiến “Tất cả các kế hoạch bài dạy của các bài học trong chương trình môn học đều cần phải có hoạt động Vận dụng” là ĐÚNG hay SAI?
Đáp án:

Sai


Đáp án câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Câu 1 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 2 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 3 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 4 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 5 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 6 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 7 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 8 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 9 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 10 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 11 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 12 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 13 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 14 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 15 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 16 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 17 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 18 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 19 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 20 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 21 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 22 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 23 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 24 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 25 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 26 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

 

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 27 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 28 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 29 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Câu 30 Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS

Đáp án mô đun 4 khoa học tự nhiên THCS
Kết luận:

Đáp án 30 câu trắc nghiệm modul 4 môn KHTN THCS nằm trongModule 4 GDPT 2018 được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

 

Xem thêm: Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá mô đun 4 tiếng việt

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận