[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí
[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

 1. Trong xây dựng kế hoạch tài chính để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cần quan tâm:
Đáp án:Lập kế hoạch tài chính phù hợp với các nhiệm vụ ưu tiên của nhà trường để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản trị tài chính ở cơ sở giáo dục phổ thông để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là: Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán trình cấp trên phê duyệt; Xây dựng và tổ chức thực hiện…………….., quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
Đáp án:Quy chế chi tiêu nội bộ.


3. Vai trò của Hiệu trưởng trong quản trị tài chính ở cơ sở giáo dục phổ thông để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018:
Đáp án:Chủ động lập kế hoạch thu, chi nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí từ xã hội hoá đúng theo quy định của pháp luật để tạo ra chất lượng, hiệu quả giáo dục đích thực.


4. Các nội dung được quyền tự chủ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm:
Đáp án:Tự chủ về xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường; tự chủ về nhân sự, bộ máy; tự chủ về hoạt động chuyên môn; tự chủ về sử dụng ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp.


5. Các mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:
Đáp án:Tự chủ hoàn toàn về kinh phí thường xuyên; Tự chủ một phần về kinh phí thường xuyên; Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên cho nhà trường.

Rate this post

Viết một bình luận