Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2) kèm theo phân phối chương trình dự thảo của Lai Châu môn toán lớp 6 và nội dung giáo án do nhóm Vui học mỗi ngày chia sẻ trong Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

 

Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

Nội dung Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

Bản text xem trước (đang cập nhật)

Ngày soạn:Thời gian thực hiện: (02 tiết)I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

NỘI DUNG SỐ TIẾT

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
12
Bài 1. Tập hợp 1
Bài 2. Cách ghi số tự nhiên 1
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên 1
Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên 1
Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên 2
Luyện tập chung 1
Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 2
Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính 1
Luyện tập chung và ôn tập chương I 2

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

13

Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất 2
Bài 9. Dấu hiệu chia hết 2
Bài 10. Số nguyên tố 2
Luyện tập chung 1
Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất 2
Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 2
Luyện tập chung 1
Ôn tập chương II 1

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

14

Bài 13. Tập hợp các số nguyên 2
Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên 3
Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc 1
Luyện tập chung 2
Bài 16. Phép nhân số nguyên 2
Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên 1
Luyện tập chung 2
Ôn tập chương III 1

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

12

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều 3
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân 3
Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học 3

Luyện tập chung

Ôn tập chương III

2

1

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

7

Bài 21. Hình có trục đối xứng 2
Bài 22. Hình có tâm đối xứng 2
Luyện tập chung 2
Ôn tập chương V 1

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

5

Tấm thiệp và phòng học của em 2
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra 2
Sử dụng máy tính cầm tay 1

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

15

Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau 2
Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương 2
Luyện tập chung 3
Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số 2
Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số 2
Bài 27. Hai bài toán về phân số 1
Luyện tập chung 2
Ôn tập chương VI 1

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

11

Bài 28. Số thập phân 1
Bài 29. Tính toán với số thập phân 4
Bài 30. Làm tròn và ước lượng 1
Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm 2
Luyện tập chung 2
Ôn tập chương VII 1

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

16

Bài 32. Điểm và đường thẳng 3
Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia 2
Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 2
Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng 1
Luyện tập chung 2
Bài 36. Góc 2
Bài 37. Số đo góc 2
Luyện tập chung 1
Ôn tập chương VIII 1

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

16

Bài 38. Dự liệu và thu thập dữ liệu 2
Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh 2
Bài 40. Biểu đồ cột 2
Bài 41 . Biểu đồ cột kép 2
Luyện tập chung 2
Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi thí nghiệm 2
Bài 43. Xác suất thực nghiệm 1
Luyện tập chung 1
Ôn tập chương IX 2
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM 6
Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình 1
Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè 2
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra 2
Bài tập ôn tập cuối năm Không ghi tiết  (dự kiến 1 tiết)
Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1. Tập hợp

Giáo án toán lớp 6: tiết 1 Bài 1 Tập hợp (số tiết 1)

Bài 2. Cách ghi số tự nhiên

Giáo án toán lớp 6: tiết 2 Bài 2 Cách ghi số tự nhiên (số tiết 1)

Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Giáo án toán lớp 6: tiết 3 Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên (số tiết 1)

Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Giáo án toán lớp 6: tiết 4 Bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên (số tiết 1)

Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Giáo án toán lớp 6: tiết 6 Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 7 Luyện tập chung (số tiết 1)

Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Giáo án toán lớp 6: tiết 9 Bài 6 Lũy thừa với số mũ tự nhiên (số tiết 2)

Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

Giáo án toán lớp 6: tiết 10 Bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính (số tiết 1)

Luyện tập chung và ôn tập chương I

Giáo án toán lớp 6: tiết 12 Luyện tập chung và ôn tập chương I (số tiết 2)

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất

Giáo án toán lớp 6: tiết 14 Bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất (số tiết 2)

Bài 9. Dấu hiệu chia hết

Giáo án toán lớp 6: tiết 16 Bài 9 Dấu hiệu chia hết (số tiết 2)

Bài 10. Số nguyên tố

Giáo án toán lớp 6: tiết 18 Bài 10 Số nguyên tố (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 19 Luyện tập chung (số tiết 1)

Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Giáo án toán lớp 6: tiết 21 Bài 11 Ước chung Ước chung lớn nhất (số tiết 2)

Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Giáo án toán lớp 6: tiết 23 Bài 12 Bội chung Bội chung nhỏ nhất (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 24 Luyện tập chung (số tiết 1)

Ôn tập chương II

Giáo án toán lớp 6: tiết 25 Ôn tập chương II (số tiết 1)

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN
Bài 13. Tập hợp các số nguyên

Giáo án toán lớp 6: tiết 27 Bài 13 Tập hợp các số nguyên (số tiết 2)

Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên

Giáo án toán lớp 6: tiết 30 Bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên (số tiết 3)

Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc

Giáo án toán lớp 6: tiết 31 Bài 15 Quy tắc dấu ngoặc (số tiết 1)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 33 Luyện tập chung (số tiết 2)

Bài 16. Phép nhân số nguyên

Giáo án toán lớp 6: tiết 35 Bài 16 Phép nhân số nguyên (số tiết 2)

Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Giáo án toán lớp 6: tiết 36 Bài 17 Phép chia hết Ước và bội của một số nguyên (số tiết 1)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 38 Luyện tập chung (số tiết 2)

Ôn tập chương III

Giáo án toán lớp 6: tiết 39 Ôn tập chương III (số tiết 1)

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN
Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Giáo án toán lớp 6: tiết 42 Bài 18 Hình tam giác đều Hình vuông Hình lục giác đều (số tiết 3)

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Giáo án toán lớp 6: tiết 45 Bài 19 Hình chữ nhật Hình thoi Hình bình hành Hình thang cân (số tiết 3)

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Giáo án toán lớp 6: tiết 48 Bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học (số tiết 3)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 50 Luyện tập chung (số tiết 2)

Ôn tập chương IV

Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN
Bài 21. Hình có trục đối xứng

Giáo án toán lớp 6: tiết 53 Bài 21 Hình có trục đối xứng (số tiết 2)

Bài 22. Hình có tâm đối xứng

Giáo án toán lớp 6: tiết 55 Bài 22 Hình có tâm đối xứng (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 57 Luyện tập chung (số tiết 2)

Ôn tập chương V

Giáo án toán lớp 6: tiết 58 Ôn tập chương V (số tiết 1)

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
Tấm thiệp và phòng học của em

Giáo án toán lớp 6: tiết 60 Tấm thiệp và phòng học của em (số tiết 2)

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Giáo án toán lớp 6: tiết 62 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra (số tiết 2)

Sử dụng máy tính cầm tay

Giáo án toán lớp 6: tiết 63 Sử dụng máy tính cầm tay (số tiết 1)

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ
Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

Giáo án toán lớp 6: tiết 65 Bài 23 Mở rộng phân số Phân số bằng nhau (số tiết 2)

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

Giáo án toán lớp 6: tiết 67 Bài 24 So sánh phân số Hỗn số dương (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 70 Luyện tập chung (số tiết 3)

Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

Giáo án toán lớp 6: tiết 72 Bài 25 Phép cộng và phép trừ phân số (số tiết 2)

Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

Giáo án toán lớp 6: tiết 74 Bài 26 Phép nhân và phép chia phân số (số tiết 2)

Bài 27. Hai bài toán về phân số

Giáo án toán lớp 6: tiết 75 Bài 27 Hai bài toán về phân số (số tiết 1)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 77 Luyện tập chung (số tiết 2)

Ôn tập chương VI

Giáo án toán lớp 6: tiết 78 Ôn tập chương VI (số tiết 1)

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN
Bài 28. Số thập phân

Giáo án toán lớp 6: tiết 79 Bài 28 Số thập phân (số tiết 1)

Bài 29. Tính toán với số thập phân

Giáo án toán lớp 6: tiết 83 Bài 29 Tính toán với số thập phân (số tiết 4)

Bài 30. Làm tròn và ước lượng

Giáo án toán lớp 6: tiết 84 Bài 30 Làm tròn và ước lượng (số tiết 1)

Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Giáo án toán lớp 6: tiết 86 Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 88 Luyện tập chung (số tiết 2)

Ôn tập chương VII

Giáo án toán lớp 6: tiết 89 Ôn tập chương VII (số tiết 1)

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN
Bài 32. Điểm và đường thẳng

Giáo án toán lớp 6: tiết 92 Bài 32 Điểm và đường thẳng (số tiết 3)

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Giáo án toán lớp 6: tiết 96 Bài 34 Đoạn thẳng Độ dài đoạn thẳng (số tiết 2)

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

Giáo án toán lớp 6: tiết 97 Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng (số tiết 1)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 99 Luyện tập chung (số tiết 2)

Bài 36. Góc

Giáo án toán lớp 6: tiết 101 Bài 36 Góc (số tiết 2)

Bài 37. Số đo góc

Giáo án toán lớp 6: tiết 103 Bài 37 Số đo góc (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 104 Luyện tập chung (số tiết 1)

Ôn tập chương VIII

Giáo án toán lớp 6: tiết 105 Ôn tập chương VIII (số tiết 1)

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM
Bài 38. Dự liệu và thu thập dữ liệu

Giáo án toán lớp 6: tiết 107 Bài 38 Dự liệu và thu thập dữ liệu (số tiết 2)

Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Giáo án toán lớp 6: tiết 109 Bài 39 Bảng thống kê và biểu đồ tranh (số tiết 2)

Bài 40. Biểu đồ cột

Giáo án toán lớp 6: tiết 111 Bài 40 Biểu đồ cột (số tiết 2)

Bài 41 . Biểu đồ cột kép

Giáo án toán lớp 6: tiết 113 Bài 41 Biểu đồ cột kép (số tiết 2)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 115 Luyện tập chung (số tiết 2)

Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi thí nghiệm

Giáo án toán lớp 6: tiết 117 Bài 42 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi thí nghiệm (số tiết 2)

Bài 43. Xác suất thực nghiệm

Giáo án toán lớp 6: tiết 118 Bài 43 Xác suất thực nghiệm (số tiết 1)

Luyện tập chung

Giáo án toán lớp 6: tiết 119 Luyện tập chung (số tiết 1)

Ôn tập chương IX

Giáo án toán lớp 6: tiết 121 Ôn tập chương IX (số tiết 2)

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

Giáo án toán lớp 6: tiết 122 Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình (số tiết 1)

Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè

Giáo án toán lớp 6: tiết 124 Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè (số tiết 2)

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Giáo án toán lớp 6: tiết 126 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra (số tiết 2)

Bài tập ôn tập cuối năm

Giáo án toán lớp 6: tiết 126 Bài tập ôn tập cuối năm (số tiết Không ghi tiết (dự kiến 1 tiết))
Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)
Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)
Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

Xem tài liệu

Tải xuống

(đã cập nhật 20/08/2021) — bản đẹp cập nhật 5/9/2021
Giáo án toán lớp 6 tiết 1 Bài 1 Tập hợp width=190
Các bạn đang xem Tài liệu Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2) nằm trong phần  Bộ giáo án toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống thuộc giáo án toán học

Lưu ý: Hướng dẫn tải tài liệu NẾU các bạn chưa rõ https://blogtailieu.com/huong-dan-tai-tai-lieu-mien-phi-tren-trang/

Để lại ý kiến ở phần bình luận cho Giáo án toán lớp 6: tiết 94 Bài 33 Điểm nằm giữa hai điểm Tia (số tiết 2)

Rate this post

Viết một bình luận