Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel 2021

Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel Được đăng vào Nếu bạn đang có một số ô có chứa các Hyperlink và bạn cần trích xuất địa chỉ thực của chúng như hình bên dưới nhưng chưa biết cách làm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách lấy đường link trong file Excel nhé!

Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel 2021

Tính năng Edit Hyperlink có công dụng giúp bạn trích xuất các URL ẩn cho mỗi hyperlink và đặt các địa chỉ thực đó vào một ô khác. Bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn ô có hyperlink, nhấp phải và chọn Edit Hyperlink.

Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel 2021

Bước 2: Từ hộp thoại Edit Hyperlink, bạn tiến hành chọn và sao chép (Ctrl+C) phần đường dẫn từ ô Address

Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel 2021

Bước 3: Đóng hộp thoại và dán địa chỉ liên kết vào bất kì ô nào mà bạn muốn.

Lưu ý: Đối với phương pháp này, bạn chỉ có thể lấy được 1 địa chỉ liên kết cho mỗi lần, nếu như bạn có nhiều hyperlink, bạn sẽ phải lặp lại các bước cho mỗi lần trích xuất.

Hàm tự tạo sau có thể lấy được địa chỉ thực từ các Hyperlink.

Bước 1: Nhấn giữ ALT+F11 để tiến hành mở hộp thoại Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 2: Nhấn Insert > Module, và dán đoạn mã sau:

Function GetURL(pWorkRng As Range) As String
'Updateby20140520
    GetURL = pWorkRng.Hyperlinks(1).Address
End Function
Bước 3: Thực hiện lưu đoạn mã và đóng cửa sổ, chọn một ô trống và nhập công thức sau: =GetURL(A2) (A2 là ô chứa hyperlink), sau đó nhấn Enter. Bạn có thể thấy địa chỉ liên kết đã được trích xuất.
Hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel 2021

Với nhiều hyperlink, nếu áp dụng phương pháp trên sẽ tốn nhiều thời gian, cho nên đoạn mã VBA sau sẽ giúp bạn cùng lúc trích xuất nhiều địa chỉ liên kết một cách nhanh chóng.

Bước 1: Tiến hành nhấn giữ ALT+F11 để thực hiện mở hộp thoại Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 2: Nhấn Insert > Module, và dán đoạn mã sau:

Sub Extracthyperlinks()
‘UpdatebyBlogtailieu
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = “Blog Tai Lieu”
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox(“Range”, xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
If Rng.Hyperlinks.Count > 0 Then
Rng.Value = Rng.Hyperlinks.Item(1).Address
End If
Next
End Sub
Bước 3: Nhấn F5 để chạy mã, với một hộp thoại hiện ra, yêu cầu bạn phải chọn những hyperlink bạn muốn trích xuất địa chỉ liên kết, như hình bên dưới
cach lay duong link 3
Bước 4: Nhấn OK, và các hyperlink đã được chuyển thành địa chỉ thực.
cach lay duong link 4
Hàm tự tạo sau có thể lấy được địa chỉ thực từ các Hyperlink.

Bước 1: Nhấn giữ ALT+F11 để tiến hành mở hộp thoại Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 2: Nhấn Insert > Module, và dán đoạn mã sau:

Function GetURL(pWorkRng As Range) As String
'Updateby20210920
    GetURL = pWorkRng.Hyperlinks(1).Address
End Function
Bước 3: Thực hiện lưu đoạn mã và đóng cửa sổ, chọn một ô trống và nhập công thức sau: =GetURL(A2) (A2 là ô chứa hyperlink), sau đó nhấn Enter. Bạn có thể thấy địa chỉ liên kết đã được trích xuất.
cach lay duong link 5
Hi vọng bài viết về hướng dẫn cách lấy đường link trong file Excel chi tiết trên đây sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn trên Excel!
Xem thêm:
Rate this post

Viết một bình luận