Trình bày khái niệm chiến lược “Diễn biến hòa bình”; mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình và phương thức đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực chủ yếu. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị ở địa phương, đơn vị nơi công tác?

bài thu Bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh hè năm 2021 - 2022

Câu hỏi: Trình bày khái niệm chiến lược “Diễn biến hòa bình”; mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến …

Read more

Câu 1 (4 điểm): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, 2045 và nội dung cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người như thế nào. Đồng chí hãy kiến nghị với cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay?. 

bài thu Bồi dưỡng chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh hè năm 2021 - 2022

Câu 1 (4 điểm): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ …

Read more