Ngân hàng câu hỏi module 4 Môn Hoá Học THPT

Ngân hàng câu hỏi module 4 Môn Hoá Học THPT, đáp án mô đun 4 môn hoá THPT, đáp án 30 câu hỏi modul 4 hoá THPT

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
Ngân hàng câu hỏi module 4 Môn Hoá Học THPT

Ngân hàng câu hỏi module 4 Môn Hoá Học THPT

1. Chọn đáp án đúng nhất
Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

 Đáp án

kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 


2. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

 Đáp ánthực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
 
3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

 Đáp án

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch


4. Chọn đáp án đúng nhất
Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

 Đáp án

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.


5. Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

 Đáp án

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.


6. Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

 Đáp án

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.
Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.
7. Chọn các đáp án đúng
Những phát biểu nào dưới đây ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

 Đáp án

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên.
Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn.
Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.


8. Chọn đáp án đúng nhất
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

 Đáp án

Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn


9. Chọn các đáp án đúng
Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

 Đáp án

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.
Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.
Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.


10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

 Đáp án

Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý  ——- Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic —– Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn Đảm bảo tính khả thi —— Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác


Đáp án mô đun 4 môn hoá THPT

11. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai
Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

 Đáp án

Đúng
Sai


12. Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

 Đáp án

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.


13. Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

 Đáp án

Kiểm tra, đánh giá định kì.
Chuyên đề lựa chọn.
Phân phối chương trình.


14. Chọn các đáp án đúng
Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

 Đáp án

Phòng học bộ môn.
Thiết bị dạy học.
Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên.


15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Lựa chọn và ghép bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

 Đáp án

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3 Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4 Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn


16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Nối các bước và nội dụng phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

 Đáp án

Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình —Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục —— Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn —— Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn —- Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện


17. Chọn các đáp án đúng
Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

 Đáp án

làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.


18. Chọn các đáp án đúng
Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

 Đáp án

Đảm bảo tính thực tiễn.
Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.
Đảm bảo tính khoa học.
Đảm bảo tính pháp lí.
Đảm bảo tính vừa sức.


19. Chọn đáp án đúng nhất
Cho các bước sau:
(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
(2) Xác định nhiệm vụ/ nội dung công việc
(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
(4) Tổ chức thực hiện
Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

 Đáp án

(2), (1), (4), (3)
20. Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

 Đáp án

Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.


Đáp án 30 câu hỏi modul 4 hoá THPT

21. Chọn đáp án đúng nhất
Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy theo tiếp cận nội dung là

 Đáp án

xác định được các mục tiêu năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh trong bài dạy.


22. Chọn đáp án đúng nhất
Cho các bước sau:
(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động
(2) Xác định mục tiêu của bài dạy
(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể
(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy
Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

 Đáp án

(2) ➠ (1) ➠ (3) ➠ (4).


23. Chọn các đáp án đúng
Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

 Đáp án

Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.
Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học.
Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.


24. Chọn đáp án đúng nhất
Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

 Đáp án

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.


25. Chọn các đáp án đúng
Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực Nhận thức Hóa học?

 Đáp án

Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đồi tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học.
Giải thích và lập luận được mối quan hệ giữa các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học (cấu tạo – tính chất, nguyên nhân – kết quả,…).
Nhận biết và nêu được tên các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hóa học.
Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng.


26. Chọn đáp án đúng nhất
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

 Đáp án

Mục tiêu của một bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.


27. Chọn đáp án đúng nhất
Từ một yêu cầu cần đạt trong chủ đề “Ammonia và một số hợp chất ammonium” (Hóa học 11) là “Mô tả được công thức Lewis và hình học của phân tử ammonia”. Thành tố và biểu hiện của năng lực hóa học trong yêu cầu trên là gì?

 Đáp án

Thành tố “Nhận thức hóa học”, biểu hiện: “Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng”.


28. Chọn đáp án đúng nhất
Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, mỗi hoạt động dạy học thường được tổ chức gồm các bước sau:

 Đáp án

Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định(GV “chốt” kiến thức).


29. Chọn đáp án đúng nhất
Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

 Đáp án

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.


30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

 Đáp án

Câu trả lời
Xác định vấn đề —– Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mới  —–Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Luyện tập — Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.
Vận dụng  —— Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.
 

Kết luận:

  Ngân hàng câu hỏi module 4 Môn Hoá Học THPT nằm trong Module 4 GDPT 2018 được chia sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Xem thêm:  Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận