Nội dung giáo dục của địa phương

Câu hỏi tương tác Nội dung giáo dục của địa phương

Câu 1: Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương

Câu 2

Một số nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học
Phong tục, tập quán địa phương
Địa lý, dân cư
Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương;
Lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa;
Ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.
Cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên;
Yêu cầu nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học
Tổ chức thực hiện theo từng chủ đề/bài học đã được thiết kế trong tài liệu giáo dục địa phương với hình thức linh hoạt, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường
Chọn nội dung/mạch kiến thức phù hợp, thực hiện tích hợp, lồng ghép, bổ sung, thay thế trong quá trình dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và được thể hiện trong kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục.
5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận