Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Câu 1. Việc “xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp các mục tiêu kế hoạch giáo dục; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị” là nội dung của bước nào trong quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu trả lời
1. Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
2. Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
3. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
4. Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục
2. Trả lời câu hỏi

Câu 2. Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các hoạt động/ bước chính sau:

  1. Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
  2. Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
  3. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
  4. Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

 

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận