Thẻ: Bài 17 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ khai thác sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn