Thẻ: Giáo án chủ đề a BÀI 1 THIẾT BỊ VÀO RA CƠ BẢN CHO MÁY TÍNH CÁ NHÂN