Thẻ: Giáo án KHTN 7 Bài 31 Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước