Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình

Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình

Câu 1. Ý nào sau đây KHÔNG phải là việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

1. Xây dựng thời khoá biểu từng học kì.
2. Xây dựng kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục với những điều chỉnh/bổ sung
3. Phổ biến rộng rãi tới các bên liên quan để việc triển khai thực hiện được hiệu quả.
4. Tổ chức lấy ý kiến các thành phần liên quan, hoàn thiện văn bản báo cáo Hội đồng trường theo quy định
5. Xây dựng kế hoạch bài dạy và các hoạt động giáo dục.

Câu 2. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Danh sách câu trả lời

điều chỉnh
vận dụng
kế hoạch bài dạy
giáo viên
tổ chuyên môn
quan sát
sổ đầu bài

Nội dung câu hỏi

Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch giáo dục, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hàng ngày, qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên. Với mỗi nội dung trong kế hoạch giáo dục của trường, cần phân công, uỷ quyền cho tổ chuyên môn thực hiện việc giám sát, đánh giá để kịp thời để có tác động điều chỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng kế hoạch giáo dục.

 

Rate this post

Viết một bình luận