Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

Trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, người giáo viên đóng vai trò gì?

Câu trả lời

Trực tiếp xây dựng dự thảo khung kế hoạch giáo dục của nhà trường

Tổ chức điều hành xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

3. Đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường

Giám sát quá trình triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Trả lời câu hỏi

Các thầy/cô cho biết khó khăn có thể gặp phải khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Trả lời:

vai trò của giáo viên càng ngày càng trở nên quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường tiểu học:

Giáo viên đóng vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Giáo viên đóng vai trò là người trực tiếp thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường:

Giáo viên đóng vai trò là người phối hợp với các lực lượng giáo dục thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục đã ban hành

Giáo viên trực tiếp đánh giá hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm, đề xuất thay đổi

Những khó khăn có thể gặp phải khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

 

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận