Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì?

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì?

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì?

Trả lời:

a) Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2.5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận