Giải Vocabulary – Từ vựng – Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mới

Giải Vocabulary – từ vựng được sử dụng ở Unit 1 SGK tiếng anh lớp 6 mới

Giải Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 6 mớiGiải Vocabulary – từ vựng được sử dụng ở Unit 1 SGK tiếng anh lớp 6 mới

Tải xuống

 

UNIT 1. MY NEW SCHOOL

Trường học mới của tôi

1. activity /ækˈtɪvəti/  (n): hoạt động

2. art /ɑːt/  (n): nghệ thuật

3. bicycle /ˈbaɪsɪkl/ 222 (n): xe đạp

4. backpack /ˈbækpæk/ (n) Ba lô

5. binder /ˈbaɪndə(r)/ (n) Bìa hồ sơ

6. boarding school /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ (n): trường nội trú

7. calculator /ˈkælkjuleɪtə(r)/ (n): máy tính

8. classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn học

9. compass /ˈkʌmpəs/ (n): com-pa

10. creative /kriˈeɪtɪv/ (adj): sáng tạo

11. diploma /dɪˈpləʊmə/ (n) Bằng, giấy khen

12. equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n) thiết bị :

13. excited /ɪkˈsaɪtɪd/ (adj): phấn chấn, phấn khích

14. folder /ˈfəʊldə(r)/ (n) Bìa đựng tài liệu

15. greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ (n): nhà kính

16. help /help/ (n, v): giúp đỡ, trợ giúp

17. ink bottle /ɪηk’bɒtl/ (n) Lọ mực

18. international /ˌɪntəˈnæʃnəl/ (adj): quốc tế

19. interview /ˈɪntəvjuː/ (n, v): phỏng vấn

20. judo /ˈdʒuːdəʊ/ (n): môn võ judo

21. knock /nɒk/ (v): gõ (cửa)

22. locker /ˈlɒkə(r)/ (n) Tủ có khóa

23. mechanical pencil /mə’kænɪkl’pensl/ (n): Bút chì kim

24. notebook /ˈnəʊtbʊk/ (n): vở

25. overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ (n, adj) (ở): nước ngoài

26. pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ (n): hộp bút

27. pencil sharpener /ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/ (n):gọt bút chì

28. pocket money /ˈpɑː.kɪt ˌmʌn.i/ (n): tiền túi, tiền riêng

29. poem /ˈpəʊɪm/ (n): bài thơ

30. private tutor /praivət’tju:tə(r)/ (n) Gia sư riêng

31. remember /rɪˈmembə(r)/ (v): nhớ, ghi nhớ

32. rubber /ˈrʌbə(r)/ (n): cục tẩy

33. ruler /ˈruːlə(r)/ (n): thước

34. school bag /ˈskuːl.bæɡ/ (n): cặp đi học

35. school supply /’sku:l sə’plaɪ/ (n) Dụng cụ học tập

36. share /ʃeə(r)/ (n, v): chia sẻ

37. smart /smɑːt/ (adj): bảnh bao, sáng sủa, thông minh

38. surround /səˈraʊnd/ (v): bao quanh

39. swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n): hồ bơi

40. textbook /ˈtekstbʊk/ (n): sách giáo khoa

Tải xuống

(đã cập nhật 15/7/2021)

download pc 1

Chia sẻ Blogtailieu.com Bởi Hoa Tan trong chuyên mục Chuyên đề ngoại ngữ

Xem thêm sách hạt giống tâm hồn

Sendo.vnshopee.vnlazada.vn

4/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận