MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4: Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS”

1. TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 4

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm  chất, năng lực học sinh trường THCS” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

2. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

Kết thúc tập huấn, học viên có thể:

1. Khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THCS

2. Xây dựng được kếhoạch giáo dục của tổ chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục).

3. Xây dựng được kế hoạch giáo dục của cá nhân trong năm học.

4. Xây dựng được kế hoạch bài dạy môn học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học

5. Phân tích, đánh giá được kế hoạch bài dạy môn học thông qua trường hợp thực tiễn (case studies);

Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (đối với giáo viên phổ thông cốt cán).

Kết luận

Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho giáo viên về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Hãy để ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận. Trân trọng cám ơn sự chia sẻ của cô Bùi Lâm đã đồng hành cùng Blogtailieu.com

Rate this post

Viết một bình luận