Thẻ: Giáo án KHTN 7 Bài 17 Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng