Thẻ: SH6-CĐ 3.2. PHÉP CỘNG TRỪ SỐ NGUYÊN.đã chỉnh lý