Thẻ: SH6-CĐ 7.2 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ %