Bài tập cuối khóa mô đun 4 môn ngữ văn thcs

Bài tập cuối khóa mô đun 4 môn ngữ văn thcs, gợi ý đáp án Bài tập trắc nghiệm cuối khóa mô đun 4 môn ngữ văn thcs, module 4 thcs, Đáp án môn ngữ văn mô đun 4

mô đun 4 môn ngữ văn thcs

Bài tập trắc nghiệm
Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THCS


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục địa phương

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

idm tinhnang 20 -Kế hoạch giáo dục của nhà trường


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

idm tinhnang 20 -Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường; phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

(1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

idm tinhnang 20 (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

idm tinhnang 20 -Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học

Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Đáp án mô đun 4 môn ngữ văn thcs

 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

idm tinhnang 20 Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

idm tinhnang 20 Kế hoạch dạy học

Kế hoạch bài dạy


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

idm tinhnang 20 Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

idm tinhnang 20 Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

idm tinhnang 20 Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

 1. Chọn các đáp án đúng
  Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

idm tinhnang 20 Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

idm tinhnang 20 Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

idm tinhnang 20 Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác


 1. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai
  Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đúng

idm tinhnang 20 Sai

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

idm tinhnang 20 Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Các hoạt động giáo dục

Chuyên đề lựa chọn (nếu có)

idm tinhnang 20 Phân phối chương trình

idm tinhnang 20 Kiểm tra, đánh giá định kì

 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các nội dung ở cột bên phải phù hợp với các giai đoạn ở cột bên trái để có cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phù hợp:

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch

Bước 4 Phê duyệt và thực hiện kế hoạch

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Việc phân chia số tiết cho các đơn vị bài học dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Sách giáo khoa và sách giáo viên được lựa chọn

Kinh nghiệm trong quá trình dạy học

idm tinhnang 20 Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu

Đối chiếu sách giáo khoa – Chương trình 2006

 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

idm tinhnang 20 giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

idm tinhnang 20 là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

idm tinhnang 20 phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục

idm tinhnang 20 (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

(1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?
  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

idm tinhnang 20 2, 1, 4, 3

3, 2, 4, 1

1, 2, 3, 4

2, 3,1, 5

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.

Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018

idm tinhnang 20 Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực cần hình thành của học sinh.

chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh

idm tinhnang 20 xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

chỉ chú trọng xác định năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là: (1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy (3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể (4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá (6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(2) ➱ (1) ➱ (3) ➱ (5)

idm tinhnang 20 (2) ➱ (1) ➱ (3) ➱ (4)

(1) ➱ (2) ➱ (3) ➱ (4)

(1) ➱ (2) ➱ (3) ➱ (5)


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

idm tinhnang 20 Đặc điểm, trình độ của học sinh.

idm tinhnang 20 Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học

idm tinhnang 20 Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học

Kinh nghiệm của giáo viên.

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

idm tinhnang 20 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung kiến thức mà học sinh cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập.

nội dung của hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho HS nhằm chiếm lĩnh tri thức.

idm tinhnang 20 nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

nội dung kiến thức mà giáo viên “chốt”/”chính xác hóa” cho học sinh ghi bài vào vở sau mỗi hoạt động học

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Với yêu cầu cần đạt sau: “Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững” , giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

idm tinhnang 20 Trách nhiệm

Chăm chỉ

Nhân ái

Trung thực.

 1. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai
  Ý kiến sau đây là ĐÚNG hay SAI: Trong bước “Báo cáo kết quả và thảo luận” của mỗi hoạt động học, giáo viên chỉ cần yêu cầu học sinh trình bày kết quả, các học sinh khác nhận xét bổ sung ý kiến là đủ.

Đúng

idm tinhnang 20 Sai

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá…

idm tinhnang 20 Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, chuẩn bị, phương pháp, chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.

Kế hoạch giáo dục của giáo viên là sự cụ thể hóa nội dung và cách thức triển khai tất cả các công việc sẽ làm trong năm học của mỗi GV nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Mở đầu/khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng – mở rộng

Khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; dặn dò.

idm tinhnang 20 Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

Mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng- tìm tòi mở rộng.

 1. Chọn các đáp án đúng
  Khi phân chia thời lượng trong kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn, giáo viên cần chú ý:

đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các kiến thức văn học, tiếng Việt và làm văn

idm tinhnang 20 đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các kiểu văn bản

idm tinhnang 20 đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng

idm tinhnang 20 đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Điểm khác biệt về nội dung dạy học trong Chương trình môn Ngữ văn 2018 so với Chương trình môn Ngữ văn hiện hành là

lấy lịch sử văn học và thể loại làm trục thiết kế chương trình

kiến thức tiếng Việt và kiến thức văn học là một mục đích dạy học và có tính độc lập

idm tinhnang 20 lấy các kĩ năng giao tiếp làm trục thiết kế chương trình

thiết kế nội dung đọc hiểu văn bản văn học dựa vào thể loại của các giai đoạn lịch sử khác nhau

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Căn cứ quan trọng để lựa chọn xác định nội dung dạy học, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học trong môn Ngữ văn là:

kiến thức tiếng Việt, làm văn

ngữ liệu

kiểu loại văn bản

idm tinhnang 20 yêu cầu cần đạt

Kết luận:

Đáp án 20 câu trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn tiếng việt tiểu học nằm trongModule 4 GDPT 2018 được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Xem thêm: Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

Rate this post

Viết một bình luận