Bài tập trắc nghiệm Cuối khoá mô đun 4 Cán bộ quản lí CBQL

Bài tập trắc nghiệm Cuối khoá mô đun 4 Cán bộ quản lí CBQL, Bài tập trắc nghiệm , module 4 CBQL Cán bộ quản lí THCS
[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

Bài tập trắc nghiệm Cuối khoá mô đun 4 Cán bộ quản lí CBQL

1. Chọn các phương án đúng chỉ yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật phục vụ dạy học qua internetĐáp án:
Hệ  thống quản lý nội dung học tập.
Hệ thống dạy học trực tuyến.
Hệ thống bài học, học liệu.
Hệ thống quản lý học tập.
2. Điểm mới về yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục cấp Trung học cơ sởĐáp án:
Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học các cấp theo lộ trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa, trước hết là đối với lớp 6.
Kế thừa những thiết bị dạy học đã có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Đối với chương trình GDPT 2018, thiết bị phải theo sách giáo khoa, không phải theo chương trình môn học.
Đảo đảm tối thiểu số lượng 0,6 phòng/lớp.
3. Để thực hiện CTGDPT 2018, cán bộ quản lý có thể tiến hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường thông qua  các phương thức đánh giá thực trạng sau đây:Đáp án:
Kiểm kê
Quan sát
Nghiên cứu hồ sơ quản lý CSVC, TB&CN của nhà trường
Nghiên cứu các văn bản pháp lý về mua sắm CSVC, TB&CN trong các cơ sở giáo dục
4. Chọn các phương án đúng: Trách nhiệm cụ thể của thủ trưởng cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục là gì?Đáp án:
Uỷ quyền cho Tổ tiếp nhận tài trợ giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.
Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.
Báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ. Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu
Phê duyệt báo cáo quyết toán các khoản tài trợ; gửi kết quả thực hiện đến cơ quan quản lý cấp trên và nhà tài trợ. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ.
5. Mục đích giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ là:Đáp án:
Răn đe các cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng, bảo quản  cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục.
Điều chỉnh các hoạt động trong tương lai.
Khen thưởng, thúc đẩy sự phát triển.
Nắm bắt được hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ của nhà trường.
6. Chọn các phương án đúng: Trong sử dụng tài trợ, cơ sở giáo dục cần phải tuân thủ quy định nào? Đáp án:
Lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.
Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.
Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục theo đúng quy định và báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu
7. Trong quá trình quan sát để đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục của nhà trường, cán bộ quản lý cần tuân theo một số yêu cầu sau:Đáp án:
Cần tiến hành quan sát mọi lúc, mọi nơi, ngẫu nhiên để thu thập thông tin về thực trạng một cách khách quan, chính xác.
Cần thống báo trước cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trước khi quan sát
Quan sát dựa vào hồ sơ quản lý CSVC, TB&CN của nhà trường
Cần chi chép đầy đủ tình trạng CSVC, TB&CN của nhà trường.
8. Khi tiến hành phỏng vấn đánh giá CSVC, TB&CN của nhà trường, Cán bộ quản lý cần lưu ý:Đáp án:
Lựa chọn đối tượng phỏng vấn phù hợp; Xác định rõ mục đích phỏng vấn; Xác định nội dung phỏng vấn bán sát vào các thông tin cụ thể về số lượng, chất lượng, hạng mục CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường.
Xác định rõ mục đích và đối tượng phỏng vấn.
Cần xác định nội dung phỏng vấn bán sát vào các thông tin cụ thể về số lượng, chất lượng, hạng mục CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường.
Cần chuẩn bị  không gian phỏng vấn chu đáo.
9.  Chọn một phương án liệt kê đầy đủ nhất về quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thôngĐáp án:
Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.
Quy định về địa điểm, quy mô, diện tích trường học; phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.
Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.
Quy định về trường sở, đất đai, phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.
10.  Chọn một phương án đúng: Những nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dụcĐáp án:
Cử đại diện tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường.
Cử đại diện tham gia quá trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.
Giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục.
Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.
11.  Nội dung đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục của trường THCS để thực hiện CTGDPT 2018 bao gồm: Đáp án:
Đánh giá số lượng học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
Đánh giá CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục hiện có và nhu cầu sử dụng CSVC, TB&CN của nhà trường 
Đánh giá số lượng CSVC, TB&CN cần mua sắm mới.
Đánh giá CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện CTGDPT 2018
12. Công tác kiểm kê CSVC, TB&CN ở trường THCS có thể thực hiện theo các bước trong quy trình sau
(1) Ban hành, công bố quyết định kiểm kê CSVC, TB&CN; (2) Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị; (3) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (4) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (5) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.
(1) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (2)Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị ; (3) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (4) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.
(1)Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị; (2) Xây dựng kế hoạch kiểm kê (3) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (4) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.
(1) Ban hành, công bố quyết định kiểm kê CSVC, TB&CN; (2) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (3)Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị ; (4) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (5) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.
13. Giám sát, đánh giá là hai mặt của một quá trình, giám sát là(1) ____ ____  thông tin, số liệu, bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá là (2) ____ ____ đối chiếu với mục tiêu kế hoạch, đưa ra những phán đoán kết luận về thực trạng và nguyên nhân của kết quả đó.Đáp án:
(1) Thu thập; (2) So sánh
(1) So sánh; (2) Thu thập
(1) Thu thập; (2) theo dõi
(1) So sánh; (2) theo dõi
14. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong nhà trường?Đáp án:
Nhà trường phải đầu tư, mua sắm toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Mục tiêu của kế hoạch cần bám sát vào kế hoạch giáo dục chung của nhà trường để  thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của trường
Phải phù hợp với điều kiện, ngân sách của nhà trường và địa phương.
Đảm bảo tính dân chủ trong nhà trường.
15.  Chọn phương án đúng nhất về 5 cụm từ viết tắt của Mô hình 5S trong khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệĐáp án:
Sắp xếp, Săn sóc, Sẵn Sàng, Sắp xếp, Sáng sủa
Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sổ sách, Sẵn sàng
So sánh, Săn sóc, Sẵn Sàng, Sắp xếp, Sẵn sàng
Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.
16.  Chọn một phương án đúng: Đây được xem là lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cho cơ sở giáo dục và tạo cơ chế, điều kiện cho việc huy động nguồn lực được triển khai thuận lợi đối với cơ sở giáo dục.Đáp án:
Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp
Các tổ chức quốc tế, đội ngũ trí thức Việt kiều, các cá nhân – mạnh thường quân
Gia đình, cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh
Chính quyền các cấp  và các cơ quan ban ngành chức năng
17. Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học và giáo dục trong nhà trường là loại văn bản (1) ____ ____ được xây dựng hàng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung của nhà trường và các hướng dẫn trong Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Kế hoạch thiết kế chi tiết về (2) ____ ____ sử dụng, bảo quản, mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục học sinh đáp ứng theo yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.Đáp án:
1)Hành chính, (2) Lộ trình
18.  Chọn một phương án đúng chỉ diện tích làm việc tối thiểu phòng đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh Trung học cơ sởĐáp án:
Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,75m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;
Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2;
Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;
Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,80m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;
19. Chọn các phương án đúng: Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ ở trường THCSĐáp án:
Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ;
Vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục;
Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học
Đảm bảo tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo;
20. Diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp của cơ sở giáo dục xác định trên cơ sở định mức diện tích sàn xây dựng, quy mô___ ___(1), học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt các mức độ tiêu chuẩn ___ ___ (2) trong từng giai đoạn.Đáp án:
(1) Trường lớp; (2) Cơ sở vật chất
(1) Trường sở; (2) Công nghệ dạy học
(1) Trường học; (2) Cơ sở vật chất
(1) Phòng học; (2) Thiết bị dạy học

Kết luận:

Bài tập trắc nghiệm Cuối khoá mô đun 4 Cán bộ quản lí CBQL nằm trong Module 4 GDPT 2018 được chia sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn. Xem thêm: Module 4 GDPT 2018
5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận