Quy trình xây dựng KHGD môn Khoa học

a) Xác định, chuẩn bị các căn cứ để xây dựng KHGDKH; đánh giá nhu cầu và nguồn lực; xác định mục tiêu và định hướng chung

Xác định, nghiên cứu/phân tích các căn cứ để xây dựng KHGDNT

 • Chương trình quốc gia;
 • Hướng dẫn thực hiện chương trình quốc gia; hướng dẫn của cơ quan QLGD địa phương; …
 • Đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, các điều kiện khác phục vụ dạy học và giáo dục của nhà trường
 • Các mạng lưới liên kết, hợp tác của nhà trường
 • Đặc điểm đối tượng HS
 • Tìm hiểu nhu cầu của HS, CMHS; Tìm hiểu nhu cầu của địa phương
 • Kết quả thực hiện KHGDKH của năm học vừa qua. Mức độ đáp ứng nhu cầu của học sinh và đáp ứng được các mục tiêu đề ra.
 • Chiến lược, định hướng chung về KHGD của nhà trường.

Xác định mục tiêu, định hướng phát triển và các biện pháp

 • Xác định mục tiêu, các ưu tiên, định hướng chung trong GDKH
 • Xác định những biện pháp chuẩn bị các nguồn lực thực hiện (như phát triển tài liệu dạy học, phát triển đội ngũ; thiết bị dạy học (tranh ảnh, mô hình, thí nghiệm; …)

b) Xây dựng KHGDKH

 • Xác định mục tiêu.
 • Xác định những định hướng chung (về nội dung; thời lượng; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đánh giá học tập của HS; …); định hướng về tài liệu dạy học
 • Xây dựng KHGDKH của nhà trường;
 • Tổ chức lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện
 • Nhà trường ban hành KHGDKH làm cơ sở để tổ chức hoạt động dạy học, đồng thời có những giải thích, hướng dẫn và xác định các biện pháp cần thiết để thực hiện.

c) Triển khai KHGDKH

 • Từng GV cụ thể hóa KHGDKH của tổ chuyên môn − xây dựng các KHBD cụ thể (có thể có sự hợp tác của các GV trong tổ) cho phù hợp với thực tế lớp học.
 • Kế hoạch của GV được phê duyệt bởi tổ trưởng bộ môn và BGH nhà trường
 • Phân công dạy minh họa một số nội dung mới để trao đổi, rút kinh nghiệm chung
 • Triển khai thực hiện theo kế hoạch.

d) Giám sát và đánh giá KHGDKH

 • Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của GV, việc học tập của HS
 • GV tự đánh giá, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy
 • GV báo cáo tổ/ nhóm chuyên môn về thực hiện KHGDKH (tiến độ, kết quả, thuận lợi, khó khăn, giải pháp đã thực hiện, đề xuất) sau mỗi nửa học kì
 • Lấy ý kiến phản hồi từ HS, cha mẹ HS, …
 • Xử lí, phân tích kết quả đánh giá học tập của HS;
 • Sử dụng kết quả đánh giá để đưa ra hướng điều chỉnh hoặc đẩy mạnh đối với các nội dung của KHGDKH, làm cơ sở phát triển KHGDKH giai đoạn tiếp theo
Rate this post

Viết một bình luận