Slide game rung chuông vàng môn tiếng anh cho học sinh

Slide game rung chuông vàng môn tiếng anh cho học sinh ngoại khóa, làm tăng hứng thú cho các em

Slide game rung chuông vàng môn tiếng anh cho học sinh
Slide game rung chuông vàng môn tiếng anh cho học sinh

CÁC HÌNH ẢNH TRONG SLIDE

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 1 Tiếng anh What your name? A. are C. do B. does D. D.is 1S 20'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 2 Tiếng anh How many days are there in a week? 7 days 20'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 3 Tiếng anh I have book. A. an C. C.a a B’. many D. much 20'

Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 4 Tiếng anh What are you doing? I'm A. playing C. watching TV B’. reading D. dancing 20'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'English Rung Chuông Vàng English Question 5 How many English teachers are there in our school? A. B.3 C.2 20'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 6 Tiếng anh You often cook meal in the Kitchen 20'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 7 Tiếng anh Where do we see movies? Movie theater/ Movie theatre 20'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 8 Tiếng anh The weather nice yesterday. A. is B. was C. were D. has been 20'

Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 9 Tiêng anh Everyone has his own stamps. Mine is collecting A. work C. hobby B. pleasure D.job 1848p10HoHo10101 20'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 10 Tiếng anh Your mother gives you 5 bananas. You give your brother 2 bananas. How many bananas do you have? 3 20'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 11 Tiếng anh You often sit on a Chair 20'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Rung Chuông Vàng Tiếng anh Question 12 Tiếng anh My mother teaches children at school. Who is she? A teacher 20'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Question 13 ዓር The capital of Vietnam is A. Ha Noi C. Bangkok B’. London D. Hue 20'

XEM TRƯỚC Slide game rung chuông vàng môn tiếng anh cho học sinh

TẢI XUỐNG

Link google drive: Download

Download Classic Menu for Office 2010-2019 v9.25 x86 / x64

Rate this post

Viết một bình luận