Bài tập trắc nghiệm cuối khoá mô đun 4 tiếng việt

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá mô đun 4 tiếng việt, Bài tập cuối khoá modul 4 tiếng việt, đáp án Bài tập trắc nghiệm cuối khoá module 4 tiếng việt tiểu học

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá mô đun 4 tiếng việt, Bài tập cuối khoá modul 4 tiếng việt, đáp án Bài tập trắc nghiệm cuối khoá module 4 tiếng việt tiểu học\

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá mô đun 4 tiếng việt

1.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 2.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 3.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 4.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 5.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 6.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 7.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 8.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 9.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 10.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 11.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 12.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 13.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 14.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 15.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 16.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 17.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 18.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 19.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet 20.Bai tap trac nghiem cuoi khoa mo dun 4 tieng viet

Kết luận:

Đáp án 20 câu trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn tiếng việt tiểu học nằm trongModule 4 GDPT 2018 được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Xem thêm: Module 4 GDPT 2018

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT?

Mục tiêu của môn Tiếng Việt ở tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT.

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt ở tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT.

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hoá chương trình GDPT ở một môn học và một cấp học

Chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT.
2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006?

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn.

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau.

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006
3. Chọn đáp án đúng nhất

Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khi học Tiếng Việt.

Các kiến thức, kĩ năng tiếng Việt được quy định trong chương trình.

Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học sinh.

Sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe.
4. Chọn đáp án đúng nhất

Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất?

Những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi sử dụng lời nói.

Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về các hiện tượng đời sống.

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử, của học sinh trong thực tế.

Sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe.
5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch.

Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch.

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch.

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch.
6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước “phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh” vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

Dạy học phân hoá

Dạy học tích hợp

Dạy học trải nghiệm

Dạy học tích cực

7. Chọn đáp án đúng nhất

Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt.

Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt.

Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn.

Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể.
8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Phù hợp với điều kiện của nhà trường;

Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học

Phù hợp với điều kiện của địa phương;

Phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của học sinh
9. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào dưới đây là đúng ?

Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt.

Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học.

Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt chi tiết nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt.

Tất cả giáo viên phải thực hiện cùng một Kế hoạch bài dạy cụ thể.
10. Chọn đáp án đúng nhất

Phần Mục tiêu trong Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực đặc thù nào?

Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
11. Chọn đáp án đúng nhất

Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng.

Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập.

Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng

Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập.
12. Chọn đáp án đúng nhất

Khi phân tích bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học này.

Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức, kĩ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bài học tiếp theo?

Học sinh đã biết gì về/liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học?
13. Chọn đáp án đúng nhất

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những kiến thức và kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố khi học bài mới.

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan.

Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài mới.

Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như cần hình thành, củng cố khi học bài mới; mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quan.
14. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất nào?

Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh?
15. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây thể hiện đầy đúng và đủ vai trò của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt?

Giúp việc kiểm tra bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh.

Giúp kết nối kiến thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh.

Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh.

Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh.
16. Chọn đáp án đúng nhất

Bước Vận dụng trong quy trình tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây:

Đặt học sinh vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành.

Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống.

Tạo tình huống để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học mới, có tâm thế học tập tích cực.

Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.
17. Chọn đáp án đúng nhất

Theo các Thầy, Cô, nhận định dưới đây là Đúng hay Sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn một cách căn bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường.

Đúng

Sai
18. Chọn đáp án đúng nhất

.Sản phẩm của bước Hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp tiểu học; về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học

Bản báo cáo phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh
19. Chọn đáp án đúng nhất

Sản phẩm của bước Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp tiểu học; về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học

Bản báo cáo phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh
20. Chọn đáp án đúng nhất

Theo các Thầy, Cô, nhận định dưới đây là Đúng hay Sai?

Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên không cần phải xây dựng kế hoạc bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình.

Đúng

Sai
5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận