Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học - Tiểu học

 

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học

Câu 1: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học01Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 2: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học02Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 3: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học03Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 4: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học04Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 5: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học05Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 6: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Modul 4 Môn Khoa học – Tiểu học06Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 7: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Modul 4 Môn Khoa học – Tiểu học07Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 8: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Modul 4 Môn Khoa học – Tiểu học08Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 9: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Modul 4 Môn Khoa học – Tiểu học09Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 10: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Modul 4 Môn Khoa học – Tiểu học10Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 11: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học – Tiểu học11Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 12: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học – Tiểu học12Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 13: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học – Tiểu học13Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 14: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học – Tiểu học14Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 15: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học – Tiểu học15Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 16: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học 16Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 17: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học 17Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 18: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học 18Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 19: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học 19Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc
Câu 20: Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 4 Môn Khoa học 20Bai tap trac nghiem cuoi khoa Mo dun 4 Mon Khoa hoc Tieu hoc

Bản text  Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học – Tiểu học

 

1. Chọn đáp án đúng nhất

Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về yêu cầu đối với xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo các yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình quốc gia)

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo phù hợp với các bộ sách giáo khoa

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn nhà trường
2. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là căn cứ bắt buộc, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học ở nhà trường?

Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình quốc gia)

Sách giáo khoa

Sách giáo viên

Sách giáo khoa và sách giáo viên
3. Chọn đáp án đúng nhất

. Khi xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học, những đặc điểm (nhu cầu, điều kiện thực hiện chương trình, …) của nhà trường cần được quan tâm khi xây dựng nội dung nào sau đây?

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung)

Lựa chọn các nội dung giáo dục cụ thể

Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung); nội dung giáo dục cụ thể; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học của các nội dung cụ thể trong chương trình
4. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các ý dưới đây, ý nào là nội dung không thuộc về vai trò của giáo viên trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Tham gia thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Thiết kế, xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các giáo viên

Tham gia đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở điều chỉnh, phát triển Kế hoạch giáo dục môn Khoa học giai đoạn mới.
5. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học môn Khoa học.

Xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức và tham gia vào giám sát, đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quá trình triển khai

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các giáo viên
6. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các đối tượng sau, những đối tượng nào có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường?

Giáo viên

Cha mẹ học sinh

Học sinh

Giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh
7. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các loại hoạt động sau, các hoạt động nào sau đây là về xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dung cụ thể trong chương trình môn khoa học (ví dụ để xây dựng các chủ đề tích hợp)

Lựa chọn nội dung dạy học cụ thể trong chủ đề, bài học

Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho phù hợp thực tiễn

Tất cả các hoạt động trên
8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là phù hợp?

Cần quan tâm bồi dưỡng các phẩm chất cho HS, do vậy trong mục tiêu của bài cần ghi đầy đủ các phẩm chất chủ yếu.

Việc thực hiện hoặc đánh giá thường xuyên các mục tiêu (yêu cầu) về thành phần năng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực hiện ở hoạt động xây dựng kiến thức mới.

Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học có thể cần được thực hiện thông qua một số nhiệm vụ học tập.

Việc đánh giá sẽ chỉ được thực hiện sau khi HS đã học xong toàn bộ kiến thức mới của bài học.
9. Chọn đáp án đúng nhất

Khi phân tích bài học để làm cơ sở cho việc dự kiến các hoạt động dạy học trong Kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau đây?

Phân tích các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác định xem yêu cầu cần đạt của bài học có mối quan hệ như thế nào với yêu cầu cần đạt của các bài học trước đó và bài học sau đó

Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực hiện các yêu cầu trên.

Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

Tất cả các nội dung trên.
10. Chọn đáp án đúng nhất

Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên cần thiết kế một bài học riêng

Toàn bộ các yêu cầu trên phải thực hiện trong một bài học

Tùy vào thực tiễn, có thể thiết kế các bài học cho phù hợp

Mỗi loại năng lượng cần thiết kế một bài học riêng
11. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là không phù hợp?

Việc thực hiện các mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau

Trong Kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, thời lượng phân bổ cho cùng một mạch nội dung (Ví dụ mạch nội dung “Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy”) có thể khác nhau.

Mỗi mục về yêu cầu cần đạt trong chương trình có thể cần được thực hiện thông qua một số hoạt động dạy học.

Trong Kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ứng với cùng một yêu cầu có thể là khác nhau
12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các hoạt động sau, việc đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học có thể thực hiện thông qua hoạt động nào?

Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của giáo viên, việc học tập của HS

giáo viên tự đánh giá, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy

Lấy ý kiến phản hồi từ HS, cha mẹ HS, …

Tất cả các hoạt động trên
13. Chọn đáp án đúng nhất

Sau đây là một số hoạt động trong các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp các hoạt động này theo trình tự thời gian thực hiện từ trước đến sau.

A. Các Kế hoạch dạy học của giáo viên được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường

B. Xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường;

C.Từng giáo viên cụ thể hóa Kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ chuyên môn − xây dựng các Kế hoạch dạy học cụ thể của các bài cho phù hợp với thực tế lớp học.

A , B , C

B , C , A

C , A , B

A , C , B
14. Chọn đáp án đúng nhất

Việc lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới thành phần năng lực nào?

Nhận thức khoa học tự nhiên

Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Cả 3 thành phần trên
15. Chọn đáp án đúng nhất

Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là gì?

Nhận thức khoa học tự nhiên; Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh; Năng lực làm việc nhóm

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh; Tự học

Nhận thức khoa học tự nhiên; Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Nhận thức khoa học tự nhiên; Giao tiếp; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây về phát triển các thành phần năng lực khoa học tự nhiên khi thiết kế Kế hoạch dạy học là không phù hợp?

Phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh chủ yếu thông qua các hoạt động xây dựng kiến thức mới.

Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được phát triển thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Có thể phát triển khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng.

Thông qua hoạt động thảo luận của học sinh, có thể rèn luyện kĩ năng giao tiếp của các em.
17. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra kiến thức mới?

Khởi động và nêu vấn đề

Khám phá

Thực hành

Ứng dụng
18. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng học từ bài học vào thực tiễn cuộc sống?

Khởi động và nêu vấn đề

Khám phá

Thực hành

Ứng dụng
19. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh huy động, nhớ lại nội dung các bài đã học hoặc kinh nghiệm thực tiễn có liên quan để chuẩn bị cho bài học mới?

Khởi động và nêu vấn đề

Khám phá

Thực hành

Ứng dụng
20. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động/ các hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: vận dụng kiến thức, kĩ năng được học trong bài học?

Khởi động và nêu vấn đề

Khám phá

Thực hành

Hoạt động Thực hành và hoạt động Ứng dụng
Kết luận

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 Môn Khoa học Tiểu học được chỉa sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Đáp án 30 câu hỏi Mô đun 4 CNTT Công nghệ thông tin

Ngân hàng câu hỏi Bài tập cuối khóa mô đun 4.0

Đáp án modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông

Tài liệu tập huấn Mô đun 4

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận